Provozní řád a obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

1. Tento provozní řád studia Fitlady Kolovraty (dále v textu jen „provozní řád“) byl vydán společností ArtTriton s.r.o., se sídlem Dopravní 500/9, Praha 10 – Uhříněves, 104 00, IČO : 604 66 758, která je provozovatelem studia Fitlady Kolovraty na adrese Pod Zastávkou 505/1, Praha 10 – Kolovraty, 103 00 (dále v textu „studio Fitlady“).

2. Tento provozní řád upravuje práva a povinnosti všech osob (dále jen „klient/klienti“), které využijí služby studia Fitlady.

3. Každý klient je povinen se s tímto provozním řádem seznámit a jeho ustanovení po dobu své návštěvy ve studiu Fitlady dodržovat.

4. Uhrazením kurzovného, ceny lekce či jiné služby vyjadřuje klient souhlas s provozním řádem.

Provozní podmínky

1. Studio Fitlady disponuje 3 sály, které jsou určené pro skupinové či individuální lekce.

2. Otevírací doba studia Fitlady je vyvěšena na vstupních dveřích studia Fitlady a na webových stránkách www.fitladykolovraty.cz

3. Úklid prostor studia je prováděn průběžně během celého dne, záleží na počtu lekcí a pohybu osob, vždy však minimálně 1x denně.

4. Vytápění studia Fitlady je zajištěno dálkově, s možností regulace. Studio Fitlady je napojeno na veřejný vodovod pitné vody. Osvětlení je zářivkové, ventilace je zabezpečena okny, případně centrální vzduchotechnikou.

5. Studio Fitlady je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití, skupinovému i individuálnímu cvičení, relaxaci a regeneraci klientů.

Podmínky účasti na kurzech, skupinových lekcích, ceník, platební podmínky

1. Účast na skupinových lekcích a kurzech pro děti nebo dospělé je zpoplatněna.

2. Ceny skupinových lekcí, všech služeb a způsob jejich úhrady jsou vyvěšeny na webu https://www.fitladykolovraty.cz/ceniky/ . Ceny rovněž na vyžádání sdělí i personál studia Fitlady.

3. Klienti mohou hradit vstupy na skupinové lekce jednorázově nebo z nabitých kreditů. Kredit si mohou dobít na svůj uživatelský účet osobně na recepci studia Fitlady, bankovním převodem nebo přes zaměstnavatele (FKSP). Platnost kreditu ve výši 700 Kč nebo 1.500 Kč je 3 měsíce a jeho platnost se neprodlužuje, výjimkou jsou vážné zdravotní důvody či znovudobití dalšího kreditu, s kterým se automaticky prodlouží i stávající kredit (dobití však musí být provedeno ještě v době platnosti stávajícího kreditu). Finanční prostředky za dobité kredity se nevrací. Pokud klient nemůže dále kredit čerpat, může jej převést na druhou osobu.

4. Rezervace skupinových lekcí si každý klient provádí sám online v rezervačním systému https://fitladykolovraty.isportsystem.cz/ . Rezervace místa na lekci je závazná a vytvořením rezervace souhlasí klient s podmínkami rezervačního systému, které jsou na webu a také zde níže v provozním řádu. Klient bez kreditu má povolenou rezervaci pouze na jednu lekci.

5. Z dopoledních lekcí je možné se odhlásit max. do 20. hodiny večerní předcházející den, z odpoledních a večerních lekcí do 12.hodiny v den konání lekce. Pozdější rušení rezervací není možné (klient se může omluvit, že nedorazí, tím se však rezervace neruší a ani nezaniká povinnost uhradit storno poplatek) a pokud na lekci klient nedorazí (může za sebe poslat i náhradníka), je účtován storno poplatek v plné výši ceny lekce, který se klientovi strhne z kreditu nebo lze storno poplatek uhradit na recepci studia, případně zaslat převodem na účet.

6. Na jeden uživatelský účet lze vytvořit libovolný počet rezervací. Je však třeba pamatovat na to, když jiná další rezervovaná osoba nedorazí, storno poplatek zaplatí klient s uživatelským účtem.

7. Lekce se konají při minimálním počtu 4 rezervací.

8. Osoby mladší 15 let mohou využívat služby studia Fitlady pouze v doprovodu osoby zákonného zástupce či jiné osoby, která dosáhla věku alespoň 18 let (dále jen „doprovod“). Za osobu mladší 15 let po dobu využívání služeb studia Fitlady v plném rozsahu odpovídá doprovod. Škody způsobené studiu Fitlady či třetím osobám důsledkem chování osoby mladší 15 let je povinen nahradit doprovod.

Pravidla chování ve studiu Fitlady

1. Vstup do studia Fitlady je povolen osobám starším 15-ti let. Osoby mladší 15-ti let mají povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která je za ně plně zodpovědná. Malé děti se nesmí volně pohybovat v prostorách studia Fitlady bez oprávněného dozoru.

2. Do všech prostor studia Fitlady je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení nebo vzbuzujícím veřejné pohoršení. V těchto případech je personál oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby studio Fitlady opustili bez nároku na vrácení vstupu.

3. Vstup do cvičebních prostor studia Fitlady je povolen jen v čisté a pro daný typ cvičení vhodné sportovní obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Při ztrátě věcí v prostorách šaten neuzamčených ve skříňkách a mimo prostorů šaten nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.

4. V celém prostoru studia Fitlady platí zákaz kouření, požívání návykových, omamných a psychotropních látek, vodění psů a jiných zvířat.

5. Návštěvník přítomný ve studiu Fitlady neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným. V opačném případě je provozovatel oprávněn návštěvníka z prostoru studia Fitlady vykázat.

6. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku a hygieny v celém prostoru studia Fitlady, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu.

7. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit obsluze na recepci. Jakékoliv úpravy a přesouvání jakéhokoliv vybavení a zařízení studia Fitlady bez předchozího souhlasu či pokynu oprávněné osoby je zakázáno.

8. Návštěvníci v prostorách studia Fitlady užívají zařízení na vlastní nebezpečí. Užívání veškerého vybavení a zařízení studia Fitlady je možné jen s předchozím souhlasem provozovatele. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo.

9. Klienti nesmí vstupovat do prostor vyčleněných personálu.

10. V případě požáru jsou klienti povinni dodržovat pokyny obsluhy k evakuaci a držet se evakuačních cest.

11. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese bez výjimek studio Fitlady zodpovědnost a to ani po opuštění prostor studia Fitlady. Rovněž klienti, kteří mají určité zdravotní obtíže, o kterých by měl lektor vědět o tomto lektora uvědomí. V případě jakéhokoliv zranění je každý povinen toto oznámit obsluze recepce. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička.

12. V případě krádeže ohlásí klient obsluze recepce poškození. Dále je jeho povinností zavolat si policii k sepsání protokolu a vyplnit si tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

Ochrana osobních údajů

S veškerými osobními údaji klienta je nakládáno s maximální opatrností a děje se tak dle platných norem a předpisů. Osobní údaje klientů jsou využívány jen pro potřeby nezbytné komunikace např. v případě rušení lekce, posílání informací se změnami v rozvrhu, novinkami apod. nejsou poskytovány třetím osobám.

Závěrečná ustanovení

1. Odpovědným vedoucím studia Fitlady je Pavla Filipová, majitelka společnosti ArtTriton s.r.o.

2. Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 14.12.2023.

3. Tento provozní řád může být společností kdykoliv jednostranně změněn.

4. Pro zákazníky je tento provozní řád závazný vždy ve znění dostupném na recepci studia Fitlady.

5. Tento provozní řád se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění.