Provozní řád a obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení
1. Tento provozní řád studia Fitlady Kolovraty (dále v textu jen „provozní řád“) byl vydán společností ArtTriton s.r.o., se sídlem Dopravní 500/9, Praha 10 – Uhříněves, 104 00, IČO : 604 66 758, která je provozovatelem studia Fitlady Kolovraty na adrese Pod Zastávkou 505/1, Praha 10 – Kolovraty, 103 00 (dále v textu „studio Fitlady“).
2. Tento provozní řád upravuje práva a povinnosti všech osob (dále jen „klient/klienti“), které využijí služby studia Fitlady.
3. Každý klient je povinen se s tímto provozním řádem seznámit a jeho ustanovení po dobu své návštěvy ve studiu Fitlady bezpodmínečně dodržovat. Za nezletilé děti a jejich chování zodpovídá jejich zákonný zástupce. Provozní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti personálu i všech klientů studia Fitlady.
4. Uhrazením kurzovného, ceny lekce či jiné služby vyjadřuje klient souhlas s provozním řádem.
Provozní podmínky
1. Studio Fitlady disponuje 3 sály, které jsou určené pro skupinové či individuální lekce. Kapacita velkého sálu je dána typem skupinové lekce, maximální kapacita sálu je 20 osob, kapacita malého sálu 10 osob, kapacita alpinning sálu 11 osob.
2. Otevírací doba studia Fitlady je vyvěšena na vstupních dveřích studia Fitlady a na webových stránkách https://www.fitladykolovraty.cz/kontakt/
3. Mimo otevírací dobu může být personál ve studiu Fitlady přítomen, jeho přítomnost však neslouží k obsluze klientů, ale k zabezpečení úklidu prostor studia Fitlady, řešení administrativních, provozních záležitostí apod.
4. Úklid prostor studia je prováděn průběžně během celého dne, záleží na počtu lekcí a pohybu osob, vždy však minimálně 1x denně.
5. Vytápění studia Fitlady je zajištěno dálkově, s možností regulace. Studio Fitlady je napojeno na veřejný vodovod pitné vody. Osvětlení je zářivkové, ventilace je zabezpečena okny, případně centrální vzduchotechnikou.
6. Studio Fitlady je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití, skupinovému i individuálnímu cvičení, relaxaci a regeneraci klientů.
Podmínky účasti na kurzech, skupinových lekcích, ceník, platební podmínky
1. Účast na skupinových lekcích či kurzech pro děti či dospělé je zpoplatněna.
2. Ceny kurzů pro děti a dospělé jsou vždy uvedeny na webu a v přihlášce k danému kurzu, kterou zájemce o kurz obdrží. Zájemce o kurz je povinen si přihlášku přečíst, seznámit se se všemi body v ní uvedenými a vyplněnou a podepsanou pak odevzdat personálu studia Fitlady. Kurzovné se hradí způsobem uvedeným v přihlášce.
3. Ceny skupinových lekcí jsou vyvěšeny na webu https://www.fitladykolovraty.cz/ceniky/ . Ceny rovněž na vyžádání sdělí i personál studia Fitlady.
4. Zboží a služby lze hradit v hotovosti, převodem na účet, platební kartou (od 100 Kč výše), poukázkami Sodexo, Benefit plus, Edenred či Multisport nebo ActivePass kartou. Pokud je některá lekce či kurz omezena na konkrétní způsob platby, je tak vždy uvedeno v přihlášce ke kurzu nebo na webu https://www.fitladykolovraty.cz/ceniky/.
5. Klienti mohou hradit vstupy na skupinové lekce z nabitých kreditů. Kredit si mohou dobít na svůj uživatelský účet osobně na recepci studia Fitlady, bankovním převodem nebo přes zaměstnavatele (FKSP). Platnost kreditu ve výši 700 Kč nebo 1.500 Kč je 3 měsíce a jeho platnost se neprodlužuje, výjimkou jsou vážné zdravotní důvody (o kterých klient recepční studia Fitlady včas vyrozumí) či znovudobití dalšího kreditu, s kterým se automaticky prodlouží i stávající kredit (dobití však musí být provedeno ještě v době platnosti stávajícího kreditu). Finanční prostředky za dobité kredity se nevrací. Pokud klient nemůže dále kredit čerpat, může jej převést na druhou osobu.
6. Rezervace skupinových lekcí si každý klient provádí sám online v rezervačním systému https://www.memberzone.cz/fitlady2/ . Přístupové údaje získá klient po zaplacení kreditu v minimální výši 700 Kč na recepci studia Fitlady. Rezervace místa na lekci je závazná a vytvořením rezervace souhlasí klient s podmínkami rezervačního systému, které jsou na webu a také zde níže v provozním řádu.
7. Z dopoledních lekcí je možné se odhlásit max. do 20. hodiny večerní předcházející den, z odpoledních a večerních lekcí do 12.hodiny v den konání lekce. Pozdější rušení rezervací není možné (klient se může omluvit, že nedorazí, tím se však rezervace neruší a ani nezaniká povinnost uhradit storno poplatek) a pokud na lekci klient nedorazí (může za sebe poslat i náhradníka), je účtován 100% storno poplatek, který se klientovi strhne dle výše zaplaceného kreditu nebo lze storno poplatek uhradit na recepci studia, případně zaslat převodem na účet.
8. Na jeden uživatelský účet lze vytvořit libovolný počet rezervací. Je však třeba pamatovat na to, když jiná další rezervovaná osoba nedorazí, storno poplatek zaplatí klient s uživatelským účtem.
9. Pokud je lekce plně obsazena, je možné se přihlásit jako náhradník. I v případě, že rezervační systém ukazuje volné místo na lekci a při rezervaci systém i přesto nabídne místo náhradníka znamená to, že na lekci už je nebo jsou náhradníci, kteří se rezervovali před Vámi. V obou případech klient vyčká na sms zprávu od recepční, která klientovi volné místo nabídne. Pokud klient rezervaci odsouhlasí, rezervace je plně platná a platí pro ni stejné podmínky jako pro každou jinou rezervaci tzn. když na lekci klient nedorazí, platí storno podmínky jako pro všechny ostatní.
10. Lekce se konají při minimálním počtu 4 rezervací.
11. Pořadí náhradnic určuje recepční studia Fitlady,
12. Osoby mladší 15 let mohou využívat služby studia Fitlady pouze v doprovodu osoby zákonného zástupce či jiné osoby, která dosáhla věku alespoň 18 let (dále jen „doprovod“). Za osobu mladší 15 let po dobu využívání služeb studia Fitlady v plném rozsahu odpovídá doprovod. Škody způsobené studiu Fitlady či třetím osobám důsledkem chování osoby mladší 15 let je povinen nahradit doprovod.
Pravidla chování ve studiu Fitlady
1. Vstup do studia Fitlady je povolen osobám starším 15-ti let. Osoby mladší 15-ti let mají povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která je za ně plně zodpovědná. Vstup každé osoby mladší 15-ti let je povinen návštěvník při vstupu hlásit u obsluhy na recepci studia Fitlady či přítomnému instruktorovi.
2. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor studia Fitlady, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do a z cvičebního sálu a jejím převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod. Malé děti se nesmí volně pohybovat v prostorách studia Fitlady bez oprávněného dozoru.
3. Do všech prostor studia Fitlady je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení nebo vzbuzujícím veřejné pohoršení. V těchto případech je personál oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby studio Fitlady opustili bez nároku na vrácení vstupu.
4. Vstup do cvičebních prostor studia Fitlady je povolen jen v čisté a pro daný typ cvičení vhodné sportovní obuvi (vyjma lekcí jógy a zdravotního cvičení, kde se cvičí bez bot) a ve vhodném sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatny a návštěvníci jsou povinni si své věci uložit do uzamykatelných skříněk, tyto řádně zamknout a klíč po dobu pobytu ve studiu Fitlady osobně opatrovat. Při ztrátě věcí v prostorách šaten neuzamčených ve skříňkách nenese provozovatel žádnou zodpovědnost. Odkládání věcí, zejména oblečení, obuvi a jiných věcí (např. batohů a sportovních kabel, či osobních kabelek) je mimo prostor šatny zakázáno. Cenné věci je povinen návštěvník uchovat u obsluhy na recepci. Při ztrátě těchto věcí v prostorách šaten a botníků či uložených věcí jinak než v úschově na recepci nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
5. V celém prostoru studia Fitlady platí zákaz kouření, požívání návykových, omamných a psychotropních látek, vodění psů a jiných zvířat.
6. Návštěvník přítomný ve studiu Fitlady neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným. V opačném případě je provozovatel oprávněn návštěvníka z prostoru studia Fitlady vykázat či odepřít mu vstup. Z návštěvy jsou vyloučeny osoby, které svým onemocněním ohrožují zdraví jiných osob, nebo jejichž návštěva by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost a čistotu provozu, mravní a společenské zásady. Takovéto osoby je provozovatel oprávněn z prostoru studia Fitlady vykázat či mu odepřít vstup.
7. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku a hygieny v celém prostoru studia Fitlady, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu.
8. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit obsluze na recepci. Jakékoliv úpravy a přesouvání jakéhokoliv vybavení a zařízení studia Fitlady bez předchozího souhlasu či pokynu oprávněné osoby je zakázáno.
9. Návštěvníci v prostorách studia Fitlady užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Užívání veškerého vybavení a zařízení studia Fitlady je možné jen s předchozím souhlasem provozovatele. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit obsluze na recepci studia Fitlady. Cvičení s takovýmto vybavením či náčiním není povoleno. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky ve cvičebních sálech, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.
10. Klienti jsou povinni před opuštěním prostor studia Fitlady řádně vyklidit skříňku v šatnách, vrátit zapůjčený klíček od skříňky, zapůjčený ručník či jinou zapůjčenou pomůcku studia Fitlady. V případě nevrácení/ztráty klíčku od skříňky je klient povinen kompenzovat provozovateli tuto ztrátu částkou 50,- Kč.
11. Klienti nesmí dobrovolně umožnit vstup do studia Fitlady osobě, která nenahlásila svou přítomnost na recepci.
12. Klienti nesmí vstupovat do prostor vyčleněných personálu.
13. Klienti v případě výpadku elektrického proudu po dobu delší než 10 minut jsou povinni neprodleně opustit veškeré prostory studia Fitlady.
14. V případě požáru jsou klienti povinni dodržovat pokyny obsluhy k evakuaci a držet se vyznačených evakuačních cest.
15. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese bez výjimek studio Fitlady zodpovědnost a to ani po opuštění prostor studia Fitlady. Těhotné ženy a klienti v rekonvalescenci musí s touto skutečností obeznámit lektora před začátkem lekce. Rovněž klienti, kteří mají určité zdravotní obtíže, o kterých by měl lektor vědět o tomto lektora uvědomí. V případě jakéhokoliv zranění je každý povinen toto oznámit obsluze recepce. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička.
16. V případě krádeže ohlásí klient obsluze recepce poškození. Dále je jeho povinností zavolat si policii k sepsání protokolu a vyplnit si tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
Ochrana osobních údajů
S veškerými osobními údaji klienta je nakládáno s maximální opatrností a děje se tak dle platných norem a předpisů. Osobní údaje klientů jsou využívány jen pro potřeby nezbytné komunikace např. v případě rušení lekce, posílání informací se změnami v rozvrhu, novinkami apod. nejsou poskytovány třetím osobám.
Závěrečná ustanovení
1. Odpovědným vedoucím studia Fitlady je Pavla Filipová, majitelka společnosti ArtTriton s.r.o.
2. Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 26.7.2023.
3. Tento provozní řád může být společností kdykoliv jednostranně změněn.
4. Pro zákazníky je tento provozní řád závazný vždy ve znění dostupném ve studiu Fitlady. Provozní řád je k dispozici na recepci.
5. Tento provozní řád se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění.